Reinis
24. Septembris, 2023. Agris, Agrita
Pāru kaujas
rezultâti

Golfa klubs Reinis


 
Kluba prezidents: Arta Baþovska

Golfa klubs "Reinis”

Dibinâts 2013.gada 6.maijâ

Kluba prezidente: Arta Baþovska

Kluba ìenerâlsekretâre: Guntra Purmale

Kluba biedru tiesîbas un pienâkumi:

Kluba biedri un iestâšanâs klubâ
Par golfa kluba “Reinis” biedriem var kïût jebkurš golfa interesents, iestâšanâs maksa klubâ – 75 EUR
Kluba biedru gada maksa ir 150 EUR.
Biedra gada maksa ir paredzçta biedrîbas uzturçšanai un pasâkumu organizçšanai.

Kluba biedru priekšrocîbas:
- 15% atlaide no gada kartes maksas
- Priekšroka dalîbai turnîros
- Divi ielûgumi uz noslçguma balli
- 20% atlaide inventâra nomai, pirts îrei, numuriòu îrei un citiem Reiòa trases pakalpojumiem
- 20% atlaide Reiòa trases pakalpojumiem ziemas sezonâ
- 5% atlaide inventâra iegâdei Reiòa trasç
- 5% atlaide Reiòa Cafe
- Bez maksas ìerbtuvju, skapîšu, dušas un golfa ratiòu izmantošana
- Iespçja iegâdâties kreklu ar golfa kluba logo

Papildus atlaides Reiòa trasç:
  * 5% atlaide inventâra iegâdei Reiòa trasç
  * 20% atlaide inventâra nomai, pirts îrei, numuriòu îrei, „Meþa Reinis” utt.
  * 20% atlaide Reiòa trases pakalpojumiem ziemas sezonâ

Plânotie kluba pasâkumi
- 3-4 tematiskie turnîri Reiòa trases golfa laukumâ
- 2-3 izbrauciena turnîri ârpus Latvijas
- Sadraudzîbas turnîri ar citiem Latvijas un Baltijas golfa klubiem
- Pirts izmantošana pçc turnîriem, kas tiek rîkoti aukstos laika apstâkïos
- Sezonas noslçguma balle

 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē