Mediju
24. Septembris, 2023. Agris, Agrita
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas Mediju Golfa klubs


http://www.lmgk.lv
Kluba prezidents: Kristiāns Rozenvalds

Latvijas masu mediju darbinieki allaþ bijuši aktîvi uz sportošanu, un organizçtas aktivitâtes ir arî tâdâ klasiskâ, taèu vienlaikus pieejamâ un aizraujošâ nodarbç kâ golfs! Savas tradîcijas jau kopš 2001. gada cenšas kopt un attîstît Latvijas mediju golfa klubs (LMGK) – domubiedru grupa, kas vieno golfu spçlçjošos masu mediju darbiniekus.

LMGK mçríis ir iepazîstinât Latvijas þurnâlistus ar golfu, šâdi tiecoties panâkt, lai ar masu mediju palîdzîbu pçc iespçjas vairâk cilvçku gûtu informâciju par golfa bûtîbu un dzçstu sabiedrîbâ radîtos stereotipus par šo spçli. Protams, vienlaikus arî pašiem pçc iespçjas labâk apgûstot šîs spçles smalkumus.

LMGK galvenâs sacensîbas ir Mediju lîga, kuras ietvaros sezonas laikâ daþâdos laukumos tiek izspçlçti deviòi posmi. LMGK organizç arî citus turnîrus, tostarp kluba Match-play turnîru.

Par kluba biedriem var kïût golfa spçlçtâji, kuri ir pastâvîgi nodarbinâti kâdâ no Latvijas masu medijiem. Lai kïûtu par LMGK biedru, jâiesûta pieteikums kluba prezidentam vai Sacensîbu komitejai.

 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē