Jūrmala
16. Jûnijs, 2024. Justīne, Juta
Pāru kaujas
rezultâti

Jūrmala


          Jūrmala Golf Club & Hotel

          Laipni lûdzam 2019. gada sezonâ!


 http://jgch.lv 

Jûrmala Golf Club & Hotel

Spçle laukumâ, ko radîjis viens no pasaulç vadošajiem golfa laukumu dizaina uzòçmumiem, noteikti ir golfera vçlmju sarakstâ. Nosaukums Nicklaus Design jau labu laiku tiek asociçts ar izcilas kvalitâtes laukuma dizainu, ne tikai ar Jack Nicklaus leìendârajiem sasniegumiem golfâ. Uzòçmuma veidotie laukumi ir starp pasaulç labâkajiem, ko nodrošina gandrîz pus gadsimta pieredze, radot augstas klases golfa laukumus visâ pasaulç. 

Jûrmala Golf Club & Hotel tika atklâts 2018. gada nogalç pçc gandrîz piecus gadus veiktas laukuma rekonstrukcijas. Stratçìiski çrtâ atrašanâs vietâ starp galvaspilsçtu Rîgu un kûrortpilsçtu Jûrmalu 75 hektâru platîbâ piedâvâjam baudît spçli neatkârtojamâ 18 bedrîšu Jûrmalas golfa laukumâ vai lieliski izplânotâ 9 bedrîšu PAR 3 laukumâ. Šâda kombinâcija piedâvâ interesantas iespçjas ikviena lîmeòa spçlçtâjam.

Neviens cits uzòçmums nav radîjis tik daudz pasaules lîmeòa èempionâtu golfa laukumus kâ Nicklaus Design – nozares lîderis, kas pacçlis standarta latiòu un ir iekrâjis pieredzi kopš 1969. gada.

Recepcija

Jûsu lieliskâ pieredze “Jûrmala Golf Club and Hotel” sâkas ar profesionâlu un laipnu sagaidîšanu recepcijâ un Pro Shop zonâ. 

Ìçrbtuves

Ìçrbtuves ir paredzçtas ikvienam “Jûrmala Golf Club and Hotel” viesim. Tâpçc laipni aicina visus izmantot Jums paredzçtâs telpas, lai pârìçrbtos pirms un pçc lieliski pavadîtâ laika golfa laukumâ.

Treniòu iespçjas

Jums piedâvâ izbaudît pasaules lîmeòa treniòu iespçjas treniòlaukumâ, îsâs spçles treniòu zonâ un uz ripinâšanas treniòu grîna.

Spçles temps

Lai nodrošinâtu, ka viss rit raiti un Jûs varat izbaudît spçli laukumâ relaksçtâ gaisotnç, laukumâ atradîsies maršals, kas nodrošinâs, ka tiek ievçrots spçles temps un etiíete.

Dzçrieni un uzkodas laukumâ

Lai spçles laikâ Jûs justos komfortabli, laukumâ atradîsies karts, kur piedâvâs iegâdâties atspirdzinošus aukstos, kâ arî siltos dzçrienus un uzkodas tiem, kas jutîsies izsalkuši.

Pçc spçles

Pçc lieliski pavadîta laika golfa laukumâ darbinieks Jûs sagaidîs un pavadîs lîdz kluba mâjai, kur varçsiet relaksçties un baudît kâdu dzçrienu vai gardu maltîti. Pçc spçles pirms došanâs kluba mâjâ Jûs laipni aicina blakus ìçrbtuvju ieejai un somu novietnei izmantot Zelup tîrîšanas sistçmu, lai notîrîtu golfa kurpes.

Golfa laukumi

Jûrmalas golfa laukums

Šis gleznainais 18 bedrîšu laukums jâizspçlç ikvienam golfa entuziastam. Apkârtçjâs ainavas kontûras ar skaistajiem laukuma skatiem, dabiskâ ûdens elementi, stratçìiski izvietotie Nicklaus Design firmas zîmes bunkuri ar mirdzoši baltajâm smiltîm un vçjâ viïòojošies zeltainie lauki, kas ieskauj fçrvejus, rada neatkârtojamu sajûtu un ïauj patiešâm izbaudît golfa spçli, pçc kuras nonâkat pie skaistâs kluba mâjas.

Akadçmijas golfa laukums

Deviòu bedrîšu PAR 3 laukums speciâli radîts iesâcçjiem, kas apgûst spçli, tomçr ir arî labs pârbaudîjums pieredzçjušu golfa spçlçtâju îsâs spçles prasmçm. Jauno laukumu ieskauj vecie augïu koki, kas saglabâti no šeit iepriekš bijušâ augïu dârza, lieliskas vides, kur baudît relaksçtu golfa spçli. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Cenas

GREEN FEE 

GOLFA LAUKUMS JÛRMALA    
 18 bedrîtes    89 €
 9 bedrîtes   60 €

 AKADÇMIJAS GOLFA LAUKUMS         
 18 bedrîtes  40 €
 9 bedrîtes  30 €  
 Biedri & viesnîcas viesi  20% atlaide
 Pilna laika studenti*  50% atlaide
 Bçrni (kopâ ar vecâku, kas spçlç)*  bezmaksas

 JÛRMALAS UN AKADÇMIJAS LAUKUMU SEZONAS KARTES   
 Vienai personai  1790 €
 Ìimenes karte 2 personâm  2500 €
 Ìimenes karte (2 pieaugušie + 2 bçrni)  2950 €
 Korporatîvâ (lîdz 100 golfa spçlçm)  6500 €
 Junioriem un pilna laika studentiem  400 €
 (Pirmdiena - Ceturtdiena) Sezonas karte  690 €
 AKADÇMIJAS LAUKUMS
 Individuâlâ  400 €
 Junioriem un pilna laika studentiem  200 €

 TREÒIÒLAUKUMS
 Sezonas karte (Neierobeþots bumbiòu skaits) 400 €

KLUBA KARTE
 Iestâšanâs maksa   1500 €
 Ikgadçjais maksâjums  300 €
Kluba kartes privilçìijas
 Green Fee    20% atlaide
 Golfa nodarbîbas  10% atlaide
 Pro Shop  10% atlaide
 Restorâns  10% atlaide
 Viesnîca  25% atlaide
 Somu glabâtuve  Bezmaksas
 Golfa karta îre (18 bedrîtes)  10 €

ÎRE
 Golfa karts 18 bedrîtçm  25 €
 Golfa karts 9 bedrîtçm  20 €
 Golfa nûju komplekts (premium)  35 €
 Golfa nûju komplekts  20 €
 Treniòlaukuma bumbiòas 50 gab.  5 €
 Golfa somas ratiòi  3 €
 Golfa nûja  3 €
 Dvielis  2 €

SIMULATORS         
 Foresight (stundas likme)  40 €/h

TRENÇJIES AR SAVU TRENERI 

 Izsitiena vieta (stundas likme)  20 €/h
 SAM Ripinâšanas LAB (stundas likme)   35 €/h
 TrackMan (stundas likme)  35 €/h

*Bçrni – lîdz 12 gadu vecumam ieskaitot
 Juniori – 13 lîdz 18 gadu veci ieskaitot
 Pilna laika studenti - 19 lîdz 23 gadu veci ieskaitot

Noteikumi

Kluba mâja
·    Apavi ar cietajiem dzelkšòiem (hard spikes) golfa laukumâ, treniòlaukumâ un kluba mâjâ ir aizliegti. Atïautas golfa kurpes ar mîkstajiem dzelkšòiem (soft spikes).

·    Kluba biedri ir atbildîgi par savu viesu uzvedîbu un golfa kluba noteikto noteikumu ievçrošanu.

Atrodoties laukumâ
·    Izbaudiet spçli un lieliski pavadiet laiku!

·    Pirms sitiena izdarîšanas vienmçr jâpârliecinâs, ka spçlçtâjs vai spçlçtâju grupa, kas atrodas Jums priekšâ, ir drošâ attâlumâ. Ja pçc sitiena izdarîšanas pastâv iespçja, ka raidîtâ bumba varçtu sasniegt priekšâ esošos vai citus spçlçtâjus, kas atrodas laukumâ, spçlçtâja pienâkums ir skaïi saukt "Fore!"

·    Atrodoties golfa laukumâ, katram spçlçtâjam ir jâbût savam golfa nûju komplektam un somai. Ja spçlçtâjam nav nepieciešamâ inventâra, ir iespçja to iznomât mûsu Pro Shop.

·    Sistemâtiska trençšanâs golfa  laukumâ, kas tieši vai netieši pielîdzinâma darbîbâm treniòlaukumâ vai îsâs spçles treniòu zonâ, ir  aizliegta. Treniòiem jâizmanto tam paredzçtâ teritorija.

·    Bçrniem, kas jaunâki par 7 gadiem, golfa laukumâ atïauts atrasties tikai, ja tie spçlç vai mâcâs spçlçt golfu kluba trenera (pro) tiešâ uzraudzîbâ.

·    Bçrnu drošîba ir viena no mûsu  prioritâtçm. Lûdzu, neatstâjiet savus bçrnus bez uzraudzîbas. Ja ir nepieciešams, mçs labprât Jums palîdzçsim.

·    Maksimâlais spçlçtâju skaits vienâ grupâ laukumâ ir 4.

·    Spçlçjot laukumâ un sastopoties ar laukuma uzturçšanas personâlu, pirms izdariet sitienu pârliecinieties, ka laukuma uzturçšanas personâls Jûs redz un ïaujiet darbiniekiem pârvietoties drošâkâ vietâ laukuma malâ.

Golfa karti
·    Golfa karti ir golfa kluba îpašums. Tie ir paredzçti izmantošanai tikai golfa laukumâ saskaòâ ar to lietošanas noteikumiem.

·    Pirms golfa karta lietošanas viesiem ir jâreìistrçjas recepcijâ.

·    Vadît golfa kartu drîkst personas no 16 gadu vecuma.

·    Golfa kartâ nedrîkst atrasties vairâk kâ divi spçlçtâji un vairâk kâ divi nûju komplekti.

·    Golfa laukuma vadîtâjs un/vai golfa laukuma grînkîpers var aizliegt golfa kartu izmantošanu sliktu laikapstâkïu vai agrotehnisku darbîbu dçï.

Laikapstâkïi
·    Daþâdu laikapstâkïu dçï iespçjama nepieciešamîba veikt golfa laukuma evakuâciju.

Sacensîbas
·    Lai piedalîtos turnîros, ir nepieciešama iepriekšçja reìistrâcija un pârsvarâ arî maksâjums. Reìistrâcija ir iespçjama pa tâlruni, e-pastu vai kluba recepcijâ. Pievçrsiet uzmanîbu reìistrâcijas datumiem turnîra kalendârâ.

·    Visiem sacensîbâm reìistrçtajiem dalîbniekiem tiek sastâdîts starta laiku (tee time) saraksts, sagatavoti golfa karti, noteikts turnîra formâts. Ja nevarçsiet ierasties uz turnîru, lûdzu brîdiniet par to iepriekš.

Treniòlaukums
·    Lietojot treniòlaukumu un îsâs spçles treniòu zonas, lûdzu rçíinieties ar citiem spçlçtâjiem.

·    Lûdzu lietot un/vai novietot golfa kartus tikai tam paredzçtajâs vietâs.

·    Treniòlaukuma bumbas ir aizliegts lietot, spçlçjot golfa laukumâ.

·    Lûdzu ieiet treniòlaukumâ pa tam paredzçtajiem ieejas punktiem.

Klusums
·    Ko dara golfa spçlçtâjs, kad viòa pretinieks gatavojas veikt izšíirošu sitienu uz 18. bedrîtes? Klausâs klusumâ. Spçlçtâja sagatavošanâs sitienam ir svçts brîdis - visam jâbût klusumâ.

·    Tâdçï, lûdzu, esiet tik laipni un mçìiniet izmantot savu mobilo tâlruni pçc iespçjas retâk atrodoties golfa laukumâ.

Kustîba golfa laukumâ

·    Lûdzu ievçrojiet norâdes ar apzîmçjumiem „laukums slçgts” vai „bedre slçgta”, kâ arî ceïazîmes un apzîmçjumus par pârvietošanos uz fçrvejiem.

Apìçrbs
·    Kungiem ir ieteicamas bikses vai klasiska griezuma šorti, polo krekli, ûdens necaurlaidîgi apìçrbi un speciâli golfa apavi.

·    Sievietçm, bikses, šorti, svârki, golfa kleitas un polo krekli ar un bez piedurknçm ir pieòemams apìçrbs.

·    Neaizmirstiet par atbilstošiem golfa apaviem.

·    Bez krekla atrasties golfa laukumâ ir aizliegts.

Golfa akadçmija
Korporatîvie pasâkumi

Lielisks veids kâ papildinât savus pasâkumus, svinîgâs maltîtes vai seminârus gan ìimenes un draugu, gan kolçìu un partneru lokâ. Tâ ir iespçja prezentçt savu uzòçmumu vai produktu neierastâ vidç, padarît sava uzòçmuma klientu dienu vai ìimenes un draugu pasâkumu neaizmirstamu.

Mçs piedâvâjam:
·    Lielisku pasâkumu programmu cilvçku grupâm no 4 personâm atraktîvâ un izklaidçjošâ gaisotnç sertificçtu treneru vadîbâ.

·    Iepazît un iegût jaunas zinâšanas par golfu

·    Iespçju izmçìinât vienu no populârâkajâm spçlçm pasaulç

Pasâkuma programmâ ir iekïauta:
·    Iepazîstinâšana ar golfu un nesen atklâto Jûrmalas laukumu

·    Îss ieskats spçles vçsturç

·    Golfa paraugdemonstrçjumi

·    Ekskursija pa ainavisko laukumu

·    Golfa pamatu apmâcîba un iespçja katram izmçìinât spçkus gan tuvajos, gan tâlajos sitienos

·    Sacensîbas jautrâ un nepiespiestâ gaisotnç, garantçjot ne vien uzvarçtâja noskaidrošanu, bet arî jautrîbu ikvienam dalîbniekam, kas varbût pirms tam nemaz nav turçjis rokâs golfa nûju.

Lai rezervçtu Jums vçlamo laiku vai noskaidrotu papildu informâciju, lûdzam sazinâties pa tâlruni vai e-pastu:
Linda Kirke
+371 20382552
l.kirke@jurmalagolf.com

Junioru akadçmija
Vçlaties, lai Jûsu bçrni dienas pavadîtu aktîvi svaigâ gaisâ un labâ kompânijâ? Mûsu Junioru akadçmija piedâvâs bçrniem un jauniešiem lielisku iespçju trençties mûsu sertificçto treneru vadîbâ.

Mçs nodrošinâm:
·    Treniòus sertificçtu treneru pavadîbâ 2-3 reizes nedçïâ no aprîïa lîdz oktobrim (laiki var mainîties atkarîbâ no laikapstâkïiem)

·    Akadçmijas sacensîbas sportiskâ gara veicinâšanai.

·    Vecumam un spçles pieredzei atbilstošus treniòus

·    Apgût pamatzinâšanas un prasmes golfâ gan ar iepriekšçju pieredzi, gan bez priekšzinâšanâm

·    Pçc veiksmîgi izieta apmâcîbu kursa jaunajiem audzçkòiem tiks piešíirta Zaïâ karte (Latvijas Golfa federâcijas izsniegts sertifikâts, kas apliecina spçlçtâja sasniegto pamata prasmju un zinâšanu lîmeni un to, ka ir izpildîtas visas prasîbas, lai varçtu patstâvîgi spçlçt laukumâ).

·    Izbraukumus uz citiem laukumiem un sadraudzîbas turnîrus

·    Audzçkòu sagatavošanu startam Latvijas un Baltijas mçroga sacensîbâm

·    Iespçju treneru pavadîbâ izmantot simulatorus – TrackMan u.c.

·    Treniòu bâzi un inventâru visas sezonas garumâ

Mûsu mçríis ir rosinât audzçkòu interesi par golfu, kâ arî veicinât jaunu spçlçtâju izaugsmi un stimulçt jauniešu vispârçjo attîstîbu ne tikai golfa jomâ. Mçríi ir sekmîgâ treniòprocesâ censties jauniešus sagatavot iespçjai turpinât golfa karjeru, apvienojot to ar mâcîbâm ârzemçs.

Golfa apmâcîba
Katrs golfa spçlçtâjs ir unikâls gan attiecîbâ uz vçziena tehniku, gan spçles stilu kopumâ, tâpçc mûsu treneri piedâvâ treniòus atbilstoši katra golfera individuâlajâm vajadzîbâm un spçles lîmenim. Mûsu komandai ïoti svarîgi ir censties izprast katra spçli un darboties tâ, lai treniòi dotu vislabâko rezultâtu un tiktu panâkti nepieciešamie uzlabojumi. Ja vçlaties apmâcîbas kopâ ar ìimeni vai draugiem, mûsu komanda izveidos tieši jûsu kompânijai piemçrotu apmâcîbu plânu.

Piedâvâjam:
·    Tâlo sitienu spçles prasmju uzlabošanu – distance un precizitâte

·    Îsâs spçles prasmju uzlabošanu – ripinâšana, îsie sitieni un sitieni no bunkura

·    Personalizçtu un efektîvu treniòu plânu izstrâdi

·    Spçles rutînas izveidošana un pilnveidošana

·    Digitâlâ svinga analîze – TrackMan, V1 u.c.

·    Spçli laukumâ kopâ ar treneri

·    Treniòu paka - 5 vai 10 treniòi

Zaïâs kartes apmâcîbu kurss

Brînišíîga iespçja apgût golfa spçles pamatelementus, etiíeti un noteikumus pašam vai kopâ ar ìimeni, draugiem vai kolçìu kompânijâ!

Apmâcîbu kurss piedâvâ âtri un vienkârši apgût visas nepieciešamâs zinâšanas, lai Jûs droši varçtu atrasties laukumâ, bût saskaòâ ar citiem golfa spçlçtajiem.

Apgûtâs iemaòas ïaus iegût Latvijas Golfa federâcijas kvalifikâcijas sertifikâtu – Zaïo karti, kas apliecina spçlçtâja sasniegto zinâšanu pamata lîmeni. Šis dokuments apliecina, ka spçlçtâjs ir izpildîjis visas prasîbas, lai varçtu patstâvîgi spçlçt laukumâ gan Latvijâ, gan citur pasaulç!

Plânotais apmâcîbu grafiks:
1.    nodarbîba (60min) – golfa spçles pamatelementi, pilna sitiena paraugdemonstrçjumi un tehnikas apguve, kâ arî noteikumu un etiíetes apgûšana.
2.    nodarbîba (60min) – pilna sitiena tehnikas un pamata prasmju nostiprinâšana, tuvo sitienu paraugdemonstrçjumi un spçles apguve, noteikumu un etiíetes apgûšana.
3.    nodarbîba (60min) – tuvo sitienu tehnikas un pamata prasmju nostiprinâšana, ripinâšanas paraugdemonstrçjumi un apguve.
4.    nodarbîba (60min) – ripinâšanas tehnikas un pamatu nostiprinâšana, kâ arî bedrîtes izspçle  laukumâ.
5.    nodarbîba (60min) – Apgûto spçles elementu atkârtošana un etiíete.
6.    nodarbîba – eksâmens. Teorçtiskais un praktiskais pârbaudîjums.

*Mçs nodrošinâm ekipçjumu (nûjas un bumbiòas) apmâcîbu laikâ.

Pçc veiksmîgas kursa apguves – Zaïâs kartes iegûšanas, dâvinâsim Jums 2 nedçïas spçli Akadçmijas laukumâ bezmaksas!

Cenas

NODARBÎBAS

INDIVIDUÂLA NODARBÎBA

Galvenâ trenera asistents 50 minûtes 

 1 persona  40 €
 2 personas  50 €
 3 personas  60 €
 4 un vairâk personas (cena vienai personai)  18 €

NODARBÎBU PAKETE

Galvenâ trenera asistents 6 nodarbîbas katra 50 minûtes      

 1 persona  200 €
 2 personas  250 €
 3 personas  300 €

NODARBÎBA LAUKUMÂ

Galvenâ trenera asistents 90 minûtes (green fee nav iekïauts)         

 Akadçmijas golfa laukums  40 €
 Golfa laukums Jûrmala  50 €

INDIVIDUÂLÂ NODARBÎBA BÇRNIEM UN JUNIORIEM

Galvenâ trenera asistents 50 minûtes 

 1 persona  25 €
 2 personas  35 €
 3 personas  40 €
 4 un vairâk personas (cena vienai personai)  10 €

ZAÏÂS KARTES KURSS* 

 1 persona  200 €
 2 personas  350 €
 3 personas  450 €
 4 personas  500 €

* No brîþa, kad tiek nokârtota Zaïâ karte, spçlçtâjs var spçlçt Akadçmijas laukumâ 14 dienas bez maksas.

 

 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē