Apraksts
2. Decembris, 2020. Meta, Sniedze
Pirmsziemas klasika
rezultāti


      
HCP sistēmas apraksts

Latvijas Golfa federācijas handikapu sistēma I

Ievads

Eiropas Golfa federācijai (EGA) 1997. gadā nolemjot, ka visās Eiropas golfa valstīs vajadzētu izmantot Amerikā pieņemto laukumu novērtējuma (Course Rating) un sloupa sistēmu golfa laukuma sarežģītības raksturošanai, tas kļuva par pamatu, lai veidotu vienotu Eiropas handikapa sistēmu – EGA handikapa sistēmu. Latvijā to ieviesa 2009. gadā.

Šis apskats iepazīstina ar EGA handikapa sistēmu, taču pilnībā neaptver visus tās aspektus.

Pēc EGA handikapa sistēmas golferis spēlē pret laukuma PAR, nevis laukuma novērtējumu (CR), ko dēvē par SSS (standarta skreča rezultātu). EGA sistēmā CR ir iestrādāts pārrēķina tabulās. Šādu sistēmu pakāpeniski pārņem visā Eiropā, izņemot Britu salas.

Jebkurš golferis – vīrietis vai sieviete – privātā spēlē var izvēlēties, no kurām starta vietām laukumā spēlēt, un pēc pārrēķina tabulām uzzināt, cik papildu sitienu (spēles HCP jeb sHCP) saņems atbilstoši savam handikapa indeksam (eHCP). Sacensību nolikumā ir norādītas noteiktas starta vietas, un LGF iesaka liberālu pieeju, apzinoties, cik atšķirīgs mēdz būt dalībnieku vecums.

EGA handikapa sistēmas mērķis ir radīt noteiktu atbilstošu handikapu, kas ataino spēlētāja  potenciālu, un ļauj dažādu handikapu spēlētājiem sacensties uz vienādiem nosacījumiem, kuros ir ņemta vērā laukuma sarežģītība. Atšķirībā no Amerikas handikapa sistēmas EGA handikapa pamats ir nevis vidējais rezultāts, bet gan potenciālā rezultāta gūšanas spēja, ko raksturo eHCP.

Handikapu nosaka uz sasniegumu pamata, augstu rezultātu atsevišķās bedrītēs ietekmi samazinot ar stableford punktu pielietošanu, jo šādi augsti rezultāti neataino patieso spēlētāja potenciālu.

Sacensībās gūtajiem rezultātiem piemēro handikapa uzskaites noteikumus.

Spēlētājiem ar handikapu virs 4,5 handikapu izmaina arī rezultāti privātos raundos, kas nospēlēti labāk par handikapu, un tā dēvētie papildu dienu rezultāti (EDS).

Golfa daba ar vienmēr mainīgu spēlētāju sastāvu un svārstīgiem rezultātiem neļauj uzskatīt handikapa noteikšanu par precīzu zinātni, tomēr ir iespējams sasniegt saprātīgu saskaņu, ja vien spēlētājs cenšas:

  • visās spēlēs katrā bedrītē sasniegt labāko rezultātu;
  • gada laikā izspēlēt maksimāli iespējamo ieskaitāmo spēļu skaitu;
  • ievērot sistēmas prasības (ļoti lielā mērā tas attiecas arī uz klubu komiteju locekļiem un grīnkīperiem)

Nosacījumu ievērošana ļaus iegūt sportiski godīgu handikapu, kas raksturo spēlētāja prasmes un ļauj dažādas meistarības golferiem sacensties vienotā līmenī.

Handikaps ir skaitlis ar vienu zīmi aiz komata, kas spēlētāja meistarību raksturo ar sitienu skaitu, kas viņam vajadzīgs, lai izspēlētu ideālo laukumu, kura novērtējums (CR) = PAR, un sloups ir vienāds ar 113.

Spēles HCP (sHCP) tiek pielietots konkrētā laukumā (spēlei no konkrētām starta vietām), un to var uzzināt pārrēķinu tabulā, kuras sastādīšanai izmantota vienkārša matemātiska formula.

Spēles handikapu (sHCP) apzīmē vesels skaitlis, piemēram, 7 vai 31 sitiens. Tas ir sitienu skaits virs PAR, kas spēlētājam nepieciešams, lai nospēlētu atbilstoši savam handikapam – t.i. gūtu 36 stableford punktus attiecīgajā laukumā (ja spēlētājs punktus gūst katrā bedrītē).

EGA handikapa sistēmu Latvijā izmanto ar EGA handikapa un laukumu novērtējuma komitejas atļauju.

EGA handikapa sistēmas Latvijas versijā (01.01.2010.) ir izmantota LGF laukumu novērtēšana un sloupēšana, kas pielietota ar USGA atļauju.

Šī handikapa sistēma Latvijā ir spēkā visām LGF biedru klubu handikapu komitejām, LGF biedriem un sadarbības klubiem, izmantojot LGF centralizēto rezultātu un handikapa sistēmu.

Latvijas Golfa federācijas handikapu sistēma II

1. Latvijas Golfa federācijas tiesības un pienākumi 

1.1.Latvijas Golfa federācija (LGF) ir augstākā instance handikapu sistēmas pārvaldīšanā.

1.2.Latvijas Golfa federācijai ir tiesības jebkurā laikā no tās biedriem klubiem iegūt informāciju par handikapiem.

1.3.Latvijas Golfa federācijai nekavējoties uzreiz pēc to sasniegšanas jāapstiprina skreča un plusa handikapi.

1.4.Latvijas Golfa federācija pieņem nosacījumus, ko pielieto ieskaitāmos turnīros un rezultātu uzskaitē.

1.5.Latvijas Golfa federācijai ir tiesības ieviest un pielietot EDS (papildu dienu rezultātus) handikapu koriģēšanā.

1.6.Latvijas Golfa federācija risina visus strīdus un domstarpības, ko izraisa sistēmas pielietošana. Federācijas handikapa un laukumu novērtējuma (Course Rating) komitejas pieņemtie lēmumi ir galīgi.

1.7.Latvijas Golfa federācija no dalības atklātos turnīros izslēdz klubus, kas neievēro sistēmas noteikumus.

1.8.Latvijas Golfa federācijai jāveic laukumu novērtējums un sloupēšana atbilstoši Eiropas Golfa asociācijas (EGA) sniegtajām pilnvarām.

2. Biedru klubu tiesības un pienākumi 

2.1.Biedru klubs ir Latvijas golfa klubs, kas ir Latvijas Golfa federācijas biedrs.

2.2.Biedru klubam jādarbojas kā handikapa pārvaldīšanas instancei visiem biedriem, kam tas ir mājas klubs, taču augstākās instances tiesības saglabā Latvijas Golfa federācija.

2.3.Biedru klubam jānodrošina, lai visi kluba biedri būtu informēti par handikapa sistēmas noteikumiem, un handikapa sistēma tiktu pielietota pareizi ikvienam kluba spēlētājam.

Šo prasību nepildīšanas gadījumā Latvijas Golfa federācija atņem biedru klubam tiesības pārvaldīt handikapus un/vai ievieš pasākumus, ko Latvijas Golfa federācija uzskata par nepieciešamiem.

2.4.Biedru klubam no savu savu mājas kluba biedru vidus 3. punktā minēto pienākumu veikšanai ne vēlāk kā līdz 2012. gada 1. janvārim jāizveido handikapu komiteja.

2.5.Biedru klubam LGF centrālajā sistēmā jāuztur handikapu reģistrs, kurā tiek uzskaitītas visas mājas kluba spēlētāju handikapus ietekmējošas aktivitātes.

2.6.Biedru klubam jāseko, lai laukumu uzmērīšana būtu apstiprināta Latvijas Golfa federācijā, un laukumam būtu Latvijas Golfa federācijas piešķirts laukuma novērtējums (Course Rating) un sloups (slope).

2.7.Biedru klubam jāpiemēro maksimālais handikaps 10. handikapa grupas spēlētājiem, kam šis klubs ir mājas klubs.

3. Handikapa komitejas (mājas kluba) tiesības un pienākumi 

3.1.Handikapa komitejai jānodrošina, lai ieskaitāmos turnīros klubā būtu izvietots dalībnieku saraksts. Šāds saraksts var būt sacensību komitejas izveidots galīgais sākotnējo pieteikumu saraksts.

3.2.Handikapa komitejai iespēju robežās (iespējamā sadarbībā ar kluba sacensību komiteju)  jānodrošina, lai handikapa padomē nonāktu visas ieskaitāmo turnīru un citu uzskaitāmo rezultātu (atsevišķu spēļu un EDS) kartītes, tostarp, arī no nepabeigtām spēlēm.

3.3.Handikapa komitejai jānodrošina, lai biedru aktuālais handikaps būtu pieejams internetā un/vai papīra izdrukā kluba mājā.

3.4.Handikapa komitejai, ja to nav izdarījis pats spēlētājs, jāpārvērš visi rezultāti stableford punktos un attiecībā pret šo spēlētāju jārīkojas atbilstoši punktu 4.5. un 4.7. prasībām.

3.5.Handikapa komitejai jānodrošina, lai visas izmaiņas biedru handikapos uzreiz pēc to veikšanas tiktu atainotas atbilstoši punkta 3.3. prasībām.

3.6.Handikapa komitejai kā spēlētāju mājas kluba reģistram jāpārvalda spēlētāja handikapa jautājumi (skat. 2.5.), nepārtraukti reģistrējot spēlētāja ieskaitāmos rezultātus uzreiz pēc to iesniegšanas, kā arī nepārtraukti aktualizējot spēlētāja handikapu hronoloģiskā secībā.

3.7.Handikapa komitejai jānodrošina EDS starta lapu ar ailēm “Datums”, “Spēlētājs”, “Reģistrācijas numurs”, “Handikaps”, “Starta vietas laukumā”. Handikapa komitejai jānodrošina  EDS noteikumu (skat. 8.) ievērošana un tā nedrīkst pieļaut pārkāpumus saistībā ar rezultāta kartītes nenodošanu (skat. 4.6. un 5.).

3.8.Handikapa komitejai, līdzko tā apstiprinājusi biedra handikapu skrečā (HCP 0,4 līdz +0,4) vai ar plusa zīmi, jāiesniedz spēlētāja handikapa reģistra kartes kopija apstiprināšanai Latvijas Golfa federācijā, un turpmāk tā jārīkojas ik gadu. Samazinājums ir spēkā bez kavēšanās līdz apstiprinājuma vai apstiprinājuma atteikšanas saņemšanai.

3.9.Handikapa komitejai ir tiesības apturēt handikapu un tiesības regulēt handikapu.

3.10. Ja handikapa komiteja klubā, kas organizē ieskaitāmu turnīru, nav dalībnieka spēlētāja mājas kluba komiteja, tā nodrošina rezultātu kartītes nosūtīšanu spēlētāja mājas klubam.

Ja elektroniskai handikapa uzskaitei izmantojamā kluba datorsistēma var izveidot kluba sarakstu pēc rezultātu saraksta, izmaiņas elektroniski tiek nosūtītas uz spēlētāja mājas klubu. Spēlētāja rezultāta kartīte sacensības rīkojušajā klubā jāuzglabā divus mēnešus un pēc pieprasījuma jānosūta spēlētāja mājas klubam.

3.11. Handikapa komitejai jānosaka, ka ieskaitāmajā turnīrā sasniegtie rezultāti netiks uzskatīti par ieskaitāmiem rezultātiem, ja mazāk nekā 10% dalībnieku rezultāti ir buferzonā vai labāki par to. Tomēr par handikapu labāki rezultāti tiek reģistrēti un koriģēti atbilstoši 10. punktam (skat. 5.12.)

3.12. Handikapa komitejai jāapstiprina visu biedru handikapi un spēlētāja sākuma handikapa pāreja katra kalendārā gada sākumā (ikgadējā pārskatīšana).

Ja spēlētāji ar handikapu 4,4 vai mazāku par to kalendārajā gadā nav iesnieguši vismaz sešus ieskaitāmus rezultātus, viņiem handikapu palielina par 0,1 par katru iztrūkstošo rezultātu (maksimums līdz handikapam četri, un šis handikaps kļūst par sākuma handikapu jaunajā gadā. Tas attiecas arī uz profesionāļiem).

4. Spēlētāja tiesības un pienākumi 

4.1.Spēlētājam jāizvēlas viens mājas klubs. Ja spēlētājs ir biedrs vairāk nekā vienā biedru klubā, viņam par to rakstiski jāinformē visi klubi, kuros viņš ir biedrs, kā arī jāizvēlas vienu klubu par savu mājas klubu. Ja spēlētājs vienlaicīgi dzīvo divās valstīs, trīs mēnešus viņam mājas klubi var būt abās valstīs.

4.2.Spēlētājam drīkst būt tikai viens piešķirts handikaps, un to pārvalda mājas klubs.

4.3.Spēlētājs drīkst mainīt mājas klubu tikai rakstiski informējot par to jauno un esošo mājas klubu. Pāreja uz jauno mājas klubu stājas spēkā nekavējoties, taču tiek noteikts trīs mēnešu ilgs pārejas periods, kura laikā spēlētājs nedrīkst pārstāvēt bijušo vai jauno klubu sacensībās.

4.4.Spēlētājam pirms sacensību sākuma jāpārliecinās, vai viņa vārds ir starta sarakstā.

4.5.Spēlētājs ir atbildīgs par savu handikapu. Lai gan mājas klubs apkalpo spēlētāja handikapa datorizētu uzskaiti, spēlē ir obligāti zināt savu tābrīža handikapu (eHCP) (skat. 10.10. un 10.11.).

Spēlētājam vienmēr jānorāda stableford punkti un rezultātā tie jāsaskaita. Spēlētāja pienākums ir sekot handikapa izmaiņām, un spēlētāja pienākums ir zināt savu tābrīža handikapu (eHCP).

Atkārtota vai apzināta neinformēšana par ieskaitāmiem rezultātiem (arī palikšana bez rezultāta spēlē) un par rezultātiem, kas labāki par handikapu, izraisa handikapa apturēšanu.

4.6.Spēlētājam jāpārliecinās, ka mājas kluba handikapa komitejā nonāk visas viņa rezultātu kartītes pēc ieskaitāmiem turnīriem, kartītes ar visiem rezultātiem, kas labāki par handikapu, un kartītes pēc EDS spēlēm neatkarīgi no tā, vai kartītes ir pilnībā aizpildītas vai nē. EDS spēļu rezultātu kartītes attiecīgi apzīmējamas, norādot uz tām burtus “EDS”.

Atkārtota vai apzināta neinformēšana par ieskaitāmiem rezultātiem (arī rezultātu kartītes neiesniegšana nepabeigtos raundos) un par rezultātiem, kas labāki par handikapu, izraisa handikapa apturēšanu pēc punkta 11.

4.7.Spēlētājam nekavējoties rakstiski jāinformē sava mājas kluba handikapa padome par visiem ieskaitāmiem rezultātiem (arī par spēles nepabeigšanu) spēlēs ārpus mājas kluba, kā arī par handikapu labākiem rezultātiem privātā spēlē spēlētājiem ar handikapu augstāku par 4,5.

Atkārtota vai apzināta neinformēšana par ieskaitāmiem rezultātiem (arī par spēles nepabeigšanu) un par rezultātiem, kas labāki par handikapu, izraisa handikapa apturēšanu pēc punkta 11.

Spēlētājiem ar handikapu mazāku par 4,5, ja vien rezultātu kartīte mājas klubā laicīgi nav iesniegta 14 dienas pēc ieskaitāmām sacensībām ārzemēs, un spēlētājam ir pamatots iemesls, kādēļ viņa rīcībā nav rezultātu vai rezultāta kartītes kopijas, handikapu neaptur, bet gan palielina par 0,1 par katru šādu raundu. Šādus rezultātus neieskaita sešos rezultātos, kas ir minēti punktā 3.13.

4.8.Pirms starta ieskaitāmā turnīrā spēlētājs pārbauda savu handikapu turnīra komitejas sagatavotajā starta sarakstā un izsniegtajā rezultātu kartītē. Ja uzrādītais handikaps ir neatbilstoši augsts, spēlētājam jāsazinās ar turnīra rīkotājiem, norādot arī nesakritības cēloņus.

Tad handikapu samazina līdz pareizam rādītājam.

Ja uzrādītais handikaps ir pārāk zems, un neatbilstību izraisījusi novecojusi vai nepareiza rīkotāju informācija, spēlētājam par to jāinformē turnīra organizatori, un ar viņu piekrišanu jāpalielina handikaps līdz pareizam rādītājam.

Ja nesakritību izraisījis handikapa padomē vēl nereģistrēts spēlētāja rezultāts, spēlētājs bez handikapa padomes piekrišanas nedrīst paaugstināt savu handikapu, un spēlētājam attiecīgajā turnīrā jāpiedalās ar pazemināto handikapu.

Šāda pieeja tiek izmantota arī spēlētājiem piedaloties neieskaitāmā turnīrā (piemēram, mača spēles turnīrā).

4.9.Spēlētājiem (gan amatieriem, gan profesionāļiem) ar handikapu 4,4 vai mazāku par to kalendārajā gadā jāiesniedz vismaz seši ieskaitāmi rezultāti, lai ikgadējā pārskatīšanā izvairītos no handikapa palielināšanas, kas paredzēta pēc punkta 3.12. Visiem pārējiem spēlētājiem handikapu uz nākamā gada sezonu var pārcelt tikai pēc tā apstiprināšanas ikgadējā handikapa pārskatīšanā.

5. Ieskaitāmie rezultāti 

5.1.“Handikapa nosacījumi” ir spēlēs ar individuāliem rezultātiem, kas sasniegti sacensībās, kā arī par handikapu labākās privātās spēlēs, ja spēlē tiek ievēroti sekojoši nosacījumi:

*Laukumu ir apzinājusi nacionālā federācija (biedrus un sloupu akceptējusi nacionālā federācija).

*Laukums ir uzmērīts un sloupēts, un tam ir laukuma novērtējums (CR) vai (tikai privātās spēlēs) noteikts SSS (standarta skreča rezultāts).

*Pilnīgi aizpildīta un parakstīta rezultātu kartīte ar marķiera parakstu.

*Tiek spēlēts ar pilnu handikapu.

*Tiek ievēroti ievēroti golfa noteikumi un apstiprināti Vietējie noteikumi.

*Pēc vienošanās ar LGF uzlabošanas iespējas atbilstoši ziemas noteikumiem ir ne vairāk kā trešdaļā ieskaitāmo bedrīšu fērveju.

“Ieskaitāms rezultāts” ir rezultāts, ko atbilstoši 10. punktam izmanto handikapa izmainīšanai. Ir trīs ieskaitāmo rezultātu veidi:

a) “Ieskaitāms sacensību rezultāts” ir jebkurš rezultāts (ieskaitot spēles nepabeigšanu), kas sasniegts “ieskaitāmā turnīrā” (skat. zemāk), spēlējot 9 vai 18 bedrītes handikapa uzskaitei atbilstošos apstākļos (skat. Piezīmi).

b) “Ieskaitāms privāts rezultāts” ir par handikapu labāks rezultāts, ko spēlētājs ar handikapu lielāku par 4,5 sasniedzis privātā raundā, spēlējot 9 vai 18 bedrītes handikapa uzskaitei atbilstošos apstākļos (skat. Piezīmi).

c) “Ieskaitāms EDS rezultāts” ir spēlētāja ar handikapu no 4,5 līdz 35,9 rezultāts, spēlējot 9 vai 18 bedrītes handikapa uzskaitei atbilstošos apstākļos pēc EDS (papildu dienu rezultātu) noteikumiem (skat. Piezīmi).

Piezīme: Deviņu bedrīšu raundi ir akceptējami spēlētājiem ar handikapu virs 11,4 (skat. Punktu 5.11.).

“Rezultāts” ir skaitlisks rezultāts, spēlējot bedrīti pēc bedrītes golfa raundā. Ja šis rezultāts ir viens no iepriekš minētajiem, to sauc par “ieskaitāmu rezultātu”.

“Ieskaitāms turnīrs” ir jebkurš turnīrs, kas notiek handikapa uzskaitei atbilstošos apstākļos, un ko organizē:

1)      Latvijas Golfa federācija

2)      Ārzemju federācija

3)      Latvijas junioru golfa programmā (sitienu spēles turnīri)

4)      Biedru klubs

5)      Ārzemju klubs, kas savā valstī ir nacionālās federācijas biedrs

6)      Jebkuras PGA vai tās pārziņā rīkots turnīrs

Visos Latvijas Golfa federācijas rīkotajos turnīros darbojas LGF turnīru komiteja, handikapa un CR komitejas, kas pārrauga handikapa uzskaitei nepieciešamo nosacījumu ievērošanu un nosaka, vai turnīrs un tajā sasniegtie rezultāti ir ieskaitāmi.

Rezultātu nesaņemšana ieskaitāmā turnīrā nozīmē, ka spēlētājs raundā nav finišējis, taču spēlētāja pienākums ir tik un tā nodot rīkotājiem savu rezultātu kartīti, ja vien nav attaisnojoša iemesla (akūta saslimšana, u. tml.). Rakstiskas rezultāta kartītes iztrūkums ir handikapa sistēmas noteikumu pārkāpums (skat. punktu 4.6.).

5.2.Klubam jāuzņemas elektroniski uzskaitīt visus spēlētāja handikapa kartes rezultātus.

5.3.Jebkurš par handikapu labāks rezultāts neieskaitāmos turnīros ar handikapa uzskaitei atbilstošiem apstākļiem ir ieskaitāms rezultāts, kas spēlētājam pēc pārvēršanas stableford punktos atbilstoši 10. punktam jāiesniedz pārrēķinam. Nosacījums ir spēkā tikai spēlētājiem ar handikapu lielāku par 4,5.

5.4.Jebkurš par handikapu labāks rezultāts privātā spēlē ar handikapa uzskaitei atbilstošiem apstākļiem, tostarp privātā mača spēlē, ir ieskaitāms rezultāts, kas spēlētājam pēc pārvēršanas stableford punktos atbilstoši 10. punktam jāiesniedz pārrēķinam. Nosacījums ir spēkā tikai spēlētājiem ar handikapu lielāku par 4,5.

5.5.Par handikapu labāks rezultāts ieskaitāmā turnīrā vai ieskaitāmā raundā, kas ar handikapa komitejas lēmumu pēc punkta 3.11. tiek pasludināts par neieskaitāmu turnīru vai raundu, ir ieskaitāms rezultāts.

5.6.Rezultāts ieskaitāmā raundā, kur spēlētāju kāda iemesla dēļ diskvalificē, ir ieskaitāms rezultāts, izņemot gadījumus, kad:

  • spēlētājs izmantojis neatļautas nūjas (Noteikums 4-1, 4-2 un 4-3)
  • spēlētājs vienlaicīgi izmantojis vairāk nekā vienu kediju (Noteikums 6-4)
  • spēlētājs trenējies laukumā pirms turnīra (Noteikums 7-1)
  • spēlētājs izmantojis mākslīgus palīglīdzekļus (Noteikums 14-3)
  • spēlētājs spēlējis no nepareizas vietas (Noteikums 20-7)
  • spēlētāji vienojušies neievērot golfa noteikumus (Noteikums 1-3)

Piezīme: Ja vienlaicīgi ar ieskaitāmu turnīru tiek spēlēts privāts mačs (vai turnīrs), noteikums stājas spēkā ieskaitāmā turnīrā, taču tas neizslēdz iespēju izmantot privātā raunda rezultātu handikapa pazemināšanai.

Šos rezultātus handikapa komiteja var izmantot par pamatu atsevišķai koriģēšanai.

5.7. Par handikapu labāks rezultāts turnīrā, kur atļautais nūju skaits ir mazāks par 14 (piemēram, Divu nūju turnīrs), ir ieskaitāms rezultāts.

5.8.Ieskaitāmi ir individuālie rezultāti un raunda nepabeigšana four ball turnīra segmentā un par handikapu (lielāku par 4,5) labāki rezultāti raundos, kur dalībnieks spēlē ar citu dalībnieku kā partneri. Vēl skatiet punktu 5.12.

5.9.Rezultāts laukumos ar maināmiem laukuma apstākļiem ir ieskaitāms rezultāts, ja to apstiprina Latvijas Golfa federācija.

5.10. Izmaiņās 3. līdz 5. grupai ar handikapu virs 11,4 deviņu bedrīšu spēlē uzskaita deviņu bedrīšu stableford rezultātu, kam pieskaita 18 stableford punktus.

5.11. Sekojoši uzskaitītie rezultāti nekad nav ieskaitāmi rezultāti:

a) ja distances garums no uzmērītās atšķiras par vairāk nekā 100 metriem, vai ir vairāk nekā divi provizoriski grīni (deviņu bedrīšu spēlē vairāk par vienu grīnu). 

b) ja uzlabojumi pēc ziemas noteikumiem atļauti ārpus fērveja.

c) ja uzlabojumi pēc ziemas noteikumiem ir uz fērveja, bet Latvijas Golfa federācija to nav apstiprinājusi.

d) Rezultāti raundos, kas izspēlēti ne pēc golfa noteikumiem un ne pēc Latvijas Golfa federācijas apstiprinātiem Vietējiem noteikumiem. Piemēram, bedrītes diametrs ir lielāks par 108 milimetriem; par handikapu sliktāks rezultāts raundā, kur bedrīšu izspēles secība bija atšķirīga no Komitejas noteiktās.

e) Par handikapu sliktāks rezultāts visos turnīros, kur dalībnieks spēlē kā cita dalībnieka partneris. Izņēmums ir four ball un citi turnīri, kur rezultāti tiek summēti.

f) Par handikapu sliktāks rezultāts atceltā raundā, vai ko handikapa komiteja pasludinājusi par neieskaitāmu pēc noteikumu punkta 3.11.

g) Pro-Am turnīros amatieru sasniegtie rezultāti, jo tos varētu būt ietekmējis profesionāls padoms. Taču PGA rīkotos vai PGA reitingā iekļautos turnīros profesionāļa rezultāts ir ieskaitāms.

h) Par handikapu sliktāks rezultāts stableford un pāru sacensībās, kur izmantots nepilns handikaps (skat. Punktu 5. un 7.4.).

i) Par handikapu sliktāks rezultāts turnīrā, kur atļautais nūju skaits ir mazāks par 14 (piemēram, Divu nūju turnīrs).

Piezīme: Visus neieskaitāmos rezultātus (5.11.) handikapa komiteja var izmantot par pamatu saprātīgai koriģēšanai pēc punkta, kas paredz iespēju pārskatīt handikapu medicīnisku iemeslu dēļ.

6. Spēles handikaps (sHCP) 

6.1.Sitienu spēlē, PAR un stableford sacensībās spēlētājs saņem papildu sitienus (handikapu) pret laukuma PAR atbilstoši pārrēķina tabulai (sloupa tabulai), ņemot vērā spēlētāja spēles starta vietas raundā.

6.2.Ļoti meistarīgu spēlētāju handikaps otrpus nullei tiek dēvēts par plusa handikapu, un tas nozīmē, ka šādam spēlētājam laukums jāizspēlē zem PAR.

6.3.Atkarībā no starta vietām laukumā spēlētājam piešķiramo spēles handikapu pārrēķina tabulās iegūst no spēlētāja handikapa indeksa (eHCP) pēc sekojošas formulas:

Spēles handikaps (sHCP) = handikapa indekss (eHCP) x (sloupa novērtējums / 113) + (laukuma novērtējums – PAR).

eHCP ir decimāldaļskaitlis ar vienas zīmes aiz komata precizitāti, taču 10. handikapa grupā tas ir vesels skaitlis, kas var tikai samazināties un par veselu skaitli. Ja eHCP ir plusa handikaps, formulā tas parādās kā negatīvs skaitlis. Ja pēc formulas aprēķinā rodas negatīvs handikaps, to jāinterpretē kā plusa handikapu.

Sloups ir norādīts visām starta vietām, kuras apzīmē dažādās krāsās, tādējādi vienā laukumā faktiski ir vairāki laukumi.

Laukuma novērtējumu (CR) izsaka kā decimāldaļskaitli ar vienas zīmes aiz komata precizitāti, un parasti 20 metru starpība distancē izmaina CR par 0,1. Ir būtiski, lai laukums būtu atbilstošs sloupēšanas rādītājiem. Tādēļ grīnkīperiem, pārvietojot starta vietu atzīmes, nevajadzētu kopējo distances garumu izmainīt vairāk kā par 60 metriem. Padarot vienu bedrīti īsāku, citu vajadzētu pagarināt un otrādi.

PAR ir vesels skaitlis, ko parasti nosaka pēc bedrītes garuma vai bedrītes izspēles specifikas.

Spēles handikaps ir vesels skaitlis un papildu sitienus pret laukuma PAR piešķir atsevišķās bedrītēs pēc to sarežģītības indeksa. Bedrītes indekss ir skaitlis no 1 līdz 18, kas atbilstoši bedrītes grūtībai piešķirts katrai bedrītei 18 bedrīšu laukumā. Ja laukumā ir mazāk nekā 18 bedrītes un spēlē 18 bedrītes, katrai bedrītei var piešķirt otro un trešo indeksu, ko izmanto, kad tajā pat raundā bedrīti spēlē otro vai trešo reizi. Visus handikapus nosaka uz 18 bedrītēm.

6.4.Piešķiramie sitieni ar 18 bedrītēs piemērojamo indeksu apskatāmi tabulā pielikumā.

7. Stableford

7.1.Pirms handikapa korekcijas spēlētājam ieskaitāmais rezultāts jāpārvērš stableford punktos.

7.2.Stableford punktu pielietošana ļauj samazināt kāda ļoti augsta rezultāta atsevišķā bedrītē ietekmi, jo šāds rezultāts neataino spēlētāja patieso spēles potenciālu.

7.3.Handikapa uzskaites vajadzībām stableford punktus piešķir par rezultātu bedrītē attiecībā pret PAR, ko aprēķina katram spēlētājam atsevišķi, laukuma PAR pieskaitot handikapa sitienus atbilstoši bedrītes indeksam.

Individuālais PAR (iPAR) aprēķināts kā laukuma PAR ar pieskaitītiem handikapa sitieniem

Neto rezultāts

Stbf punkti

Nosaukums

Bez rezultāta

0

svītra

2 (vai vairāk) virs iPAR

0

Neto divkāršs (vai vairāk) bugijs

1 virs iPAR

1

Neto bugijs

iPAR

2

Neto PAR

1 labāk nekā iPAR

3

Neto bērdijs

2 labāk nekā iPAR

4

Neto īgls

3 labāk nekā iPAR

5

Neto albatross

4 labāk nekā iPAR

6

Bez vārda

8. Papildu dienu rezultāti (EDS) 

8.1.Papildu dienu rezultāti ir visi stableford punktos pārvērsti rezultāti pēc EDS noteikumiem un handikapa nosacījumiem.

8.2.EDS ir piemērojami tikai 2., 3., 4. un 5. handikapa grupas spēlētājiem.

8.3.EDS ir atļauti tikai spēlētāja mājas kluba laukumā, un tie ir ieviesti, lai nodrošinātu spēlētājam iespēju  saņemt aktīvu handikapu atbilstoši EGA noteikumiem par gada laikā nepieciešamo minimālo raundu skaitu (Var būt vairāk par vienu mājas klubu, ja tie ir divās dažādās valstīs).

8.4.Spēlētājs izlemj, kad spēlēs EDS rezultāta iegūšanai. Pēc EDS rezultāta reģistrēšanas spēlētājs nākamās sešas dienas nevar aizvadīt EDS spēli. Vienā gadā atļautais maksimums ir 5 EDS rezultāti. EDS rezultātu spēlē var iegūt visa gada laikā, ja tiek ievēroti handikapa nosacījumi.

8.5.Lai EDS kļūtu par ieskaitāmu rezultātu (9 vai 18 bedrītēs atkarībā no HCP grupas), spēlētājam pirms raunda, bet tajā pat dienā jāreģistrējas EDS starta sarakstā, norādot sekojošu informāciju:

a) datumu

b) vārdu, uzvārdu un biedra numuru

c) handikapu

d) marķiera vārdu un uzvārdu 

*Piezīme: Ja marķieris pirms starta pilnībā apzinās savu pienākumu, ir atļauts viņa vārdu sarakstā ierakstīt uzreiz pēc spēles beigām. Marķieris tad arī rakstiski apliecina, ka bija informēts par savu pienākumu jau pirms starta. Šāds atvieglinājums nav atļauts spēlētājam.

8.6.Spēlētājs pēc raunda iesniedz aizpildītu un parakstītu rezultāta kartīti (arī ar marķiera parakstu), uz kuras ir uzraksts “EDS”, un rezultāti pārvērsti stableford punktos.

8.7.Ieraksts EDS rezultāta kartītē “Bez rezultāta” nozīmē, ka spēlētājs spēli pārtraucis pamatota iemesla dēļ. Spēlētājam jāiesniedz rezultāta kartīte ar uzrakstiem “EDS” un “Bez rezultāta”. Neatbilstoša rīcība EDS spēlē, neiesniedzot rezultātu kartīti, var izraisīt spēlētāja un marķiera handikapu apturēšanu.

8.8.EDS nav izmantojams spēlētājiem ar handikapu līdz 4,5 un virs 36.

9. Pirmā handikapa iegūšana

9.1.Tikai biedru kluba biedrs var saņemt handikapu, un tikai savā mājas klubā.

9.2.Lai saņemtu savu pirmo handikapu 10. grupā, spēlētājam ir pietiekami nokārtot Zaļās kartes pārbaudījumu, vai arī uzrādīt savu golfera prasmju apliecinājumu no citas golfa federācijas. Spēlētājam jāiesniedza rezultāta kartīte handikapa komitejā atbilstoša handikapa piešķiršanai. Ja klubs piešķir par 36 lielākus handikapus, spēlētājs var piedalīties sacensībās un viņam piešķir turnīra nolikumam atbilstošu sHCP, kas nav lielāks par 36 eHCP, ja reglamentā nav paredzēts citādi.

Ja spēlētājs šādā raundā nospēlē labāk par savu tābrīža handikapu, jauno handikapu nosaka pēc stableford punktiem, kas aprēķināti pēc spēlētāja eHCP. Vietu sacensībās spēlētājs ieņem atbilstoši sHCP gūtajiem punktiem.

9.3.Lai saņemtu pirmo handikapu 1., 2., 3., 4. un 5. grupā, spēlētājs, kam nav bijis 10. grupas handikapa, nosūta stableford rezultātu kartītes no trim 18 bedrīšu spēlēm, kas aizvadītas mājas laukumā handikapa uzskaitei atbilstošos apstākļos. Piešķiramo sitienu skaitu nosaka pēc pārrēķina tabulas atbilstoši handikapam 36, un vienam no rezultātiem jābūt 36 punktu vērtībā vai labākam.

Marķierim jāveic ieraksti rezultātu kartītē un tā jāparaksta gan viņam, gan spēlētājam.

Šie raundi parasti būs privātās spēlēs vai iesācēju turnīros, jo citās sacensībās piedalīšanās nebūs iespējama.

Ja labākais rezultāts atbilst x stableford punktiem, handikapu nosaka sekojoši:

Jaunais handikaps = 36 – (113 (x-36) / sloups) un rezultātu noapaļo līdz veselam skaitlim.

Piemērs: Spēlētājs, kam jāiegūst vai jāiegūst no jauna handikaps, dodas spēlēt trīs raundus ar handikapu 36. Ar šādu handikapu viņam laukumā ar sloupu 129 piešķir 38 sitienus. Viņa secīgie rezultāti ir 45, 47 un 39 punkti. Labākais ir 47, un viņa handikapu aprēķina sekojoši:

X – 36 = 47 – 36 = 11

11 reizināts ar 113 ir 1243

1243 / sloupu ir 1243 / 129 = 9,64

36 mīnus 9,64 = 26,36, ko noapaļo uz 26

Spēlētājam piešķir handikapu 26

Bez Latvijas Golfa federācijas rakstiskas atļaujas pirmo handikapu nevar iegūt 1. grupā.

9.4.Handikapa komiteja var piešķirt spēlētājam pirmo handikapu, kas ir zemāks par atbilstoši punktu 9.2. un 9.3. prasībām aprēķināto, ja handikapa komitejai ir pamats uzskatīt, ka zemāks handikaps ir atbilstošāks spēlētāja tābrīža spēles prasmei.

9.5.Ja spēlētājs nevar sasniegt mājas kluba maksimālajam handikapam atbilstošu rezultātu, mājas kluba handikapa komiteja piešķir spēlētājam klubā maksimālajam handikapam atbilstošu handikapu.

9.6.Līdzko spēlētājs šādi ir ieguvis savu pirmo handikapu, to var mainīt tikai atbilstoši prasībām, kas uzskaitītas 10. punktā, vai pēc punkta, kas attiecas uz medicīniskiem iemesliem vai ikgadēju pārskatīšanu.

10. Handikapa izmaiņas 

10.1. Pēc ieskaitāmajiem rezultātiem veicamās handikapa korekcijas apskatāmas tabulā, kur redzams, ka izmaiņas ir atšķirīgas dažādām handikapa grupām. Tabula palīdz noskaidrot cik daudz katrs sitiens zem sHCP izmaina handikapu. Samazinājuma gadījumā izmaiņas ir 10% no kategorijas skaitļa. Pēc LGF atzinuma 10. handikapa grupa ir HCP 37-54, kur iespējama tikai handikapa samazināšana.

Pēc gūtajiem stableford punktiem veicamās eHCP izmaiņas

Spēlētājs

E-HCP izmaiņas

Kategorija

E-HCP

Stbf punkts

virs 36

Stbf punkts zem

buferzonas

1.

- 4,4

-0,1/par punktu

+0,1

2.

4,5-11,4

-0,2/ par punktu

+0,1

3.

11,5-18,4

-0,3/ par punktu

+0,1

4.

18,5-26,4

-0,4/ par punktu

+0,2

5.

26,5-36,0

-0,5/ par punktu

+0,2

10.

37-54

-1 par punktu

0

10.2. Tabulā zemāk norādītas handikapa korekcijas atšķirīgām handikapa grupām un pieļaujamās iespējas handikapu izmainīšanā.

Spēlētājs

Buferzona (Stblf punkti)

Izmaiņu iespējas

Kategorija

eHCP

18 bedrīšu spēlē

9 bedrīšu spēlē

Tikai samazināšana (ārpus sacensībām)

Sacensībās

EDS

 (papildu dienu rezultāti)

1.

- 4,4

35-36

2.

4,5-11,4

34-36

Max 5x gadā

3.

11,5-18,4

33-36

Max 5x gadā

4.

18,5-26,4

32-36

Max5x gadā

5.

26,5-36,0

31-36

Max5x gadā

10.

37-54

36

Max5x gadā

Handikapa sitieni 2 stableford punktu gūšanai

Bedrītes indekss

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

sHCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plus 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

-1

-1

plus 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

-1

plus 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

plus 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

21

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

24

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

28

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

29

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

30

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

31

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

32

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

33

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

34

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

35

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

36

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

37

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

38

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

40

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

41

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

42

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

43

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

44

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

45

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

46

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

47

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

48

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

49

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

50

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

51

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

52

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

53

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

54

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

55

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

56

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

57

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

58

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

59

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

60

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

61

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

62

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Ikgadēja HCP pārskatīšana

Ievērojot Eiropas Golfa asociācijas (EGA) noteiktās vadlīnijas, LGF Handikapu komiteja veic spēlētāju handikapu ikgadēju pārskatīšanu. Tā kā LGF izmanto EGA handikapu sistēmu, nacionālās federācijas pienākums ir respektēt un izpildīt Eiropas organizācijas noteiktās prasības.

Pārskatot spēlētāja handikapu, ņem vērā daļu viņa rezultātu, kas sasniegti sezonas laikā:

*Ja spēlētājs gada laikā nospēlējis mazāk nekā 4 raundus, kas reģistrēti handikapa kartē, viņa handikapu automātiski pasludina par neaktīvu. Izņēmums ir spēlētāji, kuri pirmo handikapu saņēma 2010.gadā, kā arī golferi ar HCP virs 36,0.

*Spēlētājiem ar četriem vai vairāk aizvadītiem raundiem aprēķina vidējo stableford rezultātu pēc kopējo rezultātu labākās puses uzskaitīšanas (ABHSS). Iegūtais skaitlis ir lielāks par vidējo stableford rezultātu, jo sliktāko rezultātu puse netiek uzskaitīta.

*No zema handikapa spēlētāja statistiski sagaida augstāku vidējo stableford rezultātu (EMSS) nekā no augsta handikapa spēlētāja. Skat. Zemāk:

Gaidītais vidējais stableford rezultāts (EMSS)

eHCP

EMSS

 

-2,4

34

2,5

5,4

33

5,5

9,4

32

9,5

13,4

31

13,5

18,4

30

18,5

26,4

29

26,5

36,0

28

1.      Dažādu handikapa grupu spēlētājiem ir atšķirīgas buferzonas handikapa izmaiņām. Skat.zemāk:

Grupa

eHCP

Zemākā

Zemākā Buferzona

Maksimums

 

 

Buferzona

plus 5

HCP izmaiņas

I

-4,4

35

40

1,0

II

4,5-11,4

34

39

1,5

III

11,5-18,4

33

38

2,0

IV

18,5-26,4

32

37

2,5

V

26,5-36,0

31

36

3,0

X

37-54

n/a

n/a

 

2.      Pēc šī rādītāja aprēķināšanas katram spēlētājam handikapu izmaina pēc sekojošiem noteikumiem:

A)    Ja ABHSS > Zemākā buferzonas vērtība plus 5

Handikapu jāsamazina par starpību, kas nav lielāka par iepriekš tabulā norādītās attiecīgās handikapa grupas Maksimuma HCP izmaiņām.

B)    Ja ABHSS < EMSS

Handikapu jāpalielina par starpību, kas nav lielāka par iepriekš tabulā norādītās attiecīgās handikapa grupas Maksimuma HCP izmaiņām.

C)    Ja A un B punkti nav piemērojami, handikaps paliek nemainīgs.

NB! No 2010.gada sezonas LGF fiziski uz rokas vairs neizsniedz HCP un Zaļās kartes. Visa informācija par HCP un Zaļo karšu saņēmējiem tiek ievadīta LGF Handikapu un Sacensību sistēmā elektroniskā formātā. Tas dod iespēju golfa iesācējiem piedalīties sacensībās un vērot savu spēles izaugsmi. Sistēma tuvākā nākotnē ļaus spēlētajam arī pašam ievadīt HCP izmaiņas.

 

STATUSS SISTĒMĀ

MAKSA (gadā)

HCP (zaļā) karte junioriem

(līdz 18.g.v.)

Iegūšana un atjaunošana

5,Ls

HCP (zaļā) karte pieaugušajiem

(no 19 g.v.)

Iegūšana un atjaunošana

20,Ls

 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē