1. Jûlijs, 2022. Imants, Ingars, Intars, Rimants, Teobalds
Studio by Miraval HCP Superkauss rezultâti


      
Viesturi


          Golfa laukums Viesturi

          Laipni lûdzam 2017. gada sezonâ!


 www.golfsviesturi.lv 

Spçles maksa

Diena 9 bedrîtes 18 bedrîtes Spçle visu dienu
Pirmdiena 9 EUR 18 EUR 30 EUR
Otrdiena-Ceturtdiena 20 EUR 36 EUR 45 EUR
Piektdiena-Svçtdiena 25 EUR 40 EUR 50 EUR

Atlaides

*Spçlç 5 reizes un 6. reize ir par brîvu (recepcijâ jâpaòem kartiòa, kurâ tiek atzîmçtas spçles)

*Trîs cilvçki spçlç par maksu, bet ceturtais par brîvu (spçlçtâju 2017. gada HCP ir jâbût aktîvam un spçlçtâjam jâbût licencçtam/reìistrçtam Latvijas Golfa federâcijâ)   
*
Maksa par spçli golfa laukumâ "Viesturi" kluba biedriem 20 EUR (Latvijas HCP sistçmâ reìistrçtiem spçlçtâjiem ar 2017. gadâ samaksâtu biedru naudu)

*Dâmu diena - trešdiena/ceturtdiena - green fee 15 EUR (Spçlçtâja 2017. gada HCP ir jâbût aktîvam un spçlçtâjam jâbût licencçtam/reìistrçtam Latvijas Golfa federâcijâ)

*Kungu diena - ceturtdiena/trešdiena - green fee 20 EUR (Latvijas HCP sistçmâ reìistrçtiem spçlçtâjiem ar 2017. gadâ samaksâtu biedru naudu).

*Kluba biedrs var uzaicinât spçlçtâju ar speciâlu green fee cenu 20 EUR, izòemot sacensîbas (spçlçtâjiem 2017. gada HCP ir jâbût aktîvam un spçlçtâjam jâbût licencçtam/reìistrçtam Latvijas Golfa federâcijâ un ar samaksâtu biedra naudu)

*Kluba biedriem 10% atlaide Pro Shop veikalâ pirkumiem virs 30.00 EUR

*Bçrni lîdz 12 gadu vecumam (ar golfa spçles iemaòâm) spçlç bez maksas, vecâku spçlçtâju pavadîbâ, kuriem green fee obligâts

*Bçrni no 13 lîdz 18 gadu vecumam (ar golfa spçles iemaòâm) spçlç ar 50% atlaidi, vecâku spçlçtâju pavadîbâ, kuriem green fee obligâts

*"Viesturu" golfa skolas audzçkòiem, reìistrçjoties kluba mâjâ, spçle laukumâ par brîvu

*Latvijas izlases jauniešiem, reìistrçjoties kluba mâjâ, spçle laukumâ par brîvu

*Maskavas golfa kluba biedriem - 20% atlaide

*Golfa kluba Viesturi biedru priekšrocîbas un atlaides skatît mâjas lapâ www.golfsviesturi.lv                                               

 Sezonas gada kartes:

Gada karte 1 personai                                        770 EUR

Gada karte ìimenei 2 personâm                     1250 EUR

Gada karte kluba biedram (-10%)                     693 EUR

Gada karte ìimenei kluba biedram                 1125 EUR

Gada karte studentam (lîdz 26 g.v.)                  600 EUR

  Inventâra îre:      

Golfa nûju komplekts                                         15 EUR

Bçrnu nûju komplekta îre                                   bez maksas

Nûjas îre                                                              3 EUR

Dvielis                                                                    2 EUR

 Treniòlaukuma pakalpojumi:          

Nûjas îre                                                               3 EUR

Bumbiòas 1 spainîtis                                         3 EUR

Bumbiòas neierobeþotâ daudzumâ                8 EUR

Treniòlaukuma abonements sezonai              125 EUR

 Telpu îre:              

Seminâra telpa (10-12 personam)                  30 EUR/ st.

Seminâra telpa (15-50 personam)                  50 EUR/ st.

Telpu îre 2.stâvs                                                  50-100 EUR/ st.

Telpu îre 1.stâvs (pçc pl. 20:00)                       50-100 EUR/ st.

Bçrnu laukuma îre pasâkumam                      no 50 EUR

Bçrnu laukuma apmeklçjums 1 bçrnam       3 EUR

Saunas îre                                                            30 EUR/ st.

*kluba biedru priekšrocîbas skatît laukuma mâjaslapâ

Hole in One Viesturu laukumâ 

Nr. Vârds, Uzvârds Bedrîte Datums
1. Vilnis Baltiòš sr. 7. 28.07.1999.
2. Igors Volodkeviès 2. 05.09.1999.
3. Ìirts Grînbergs 7. 22.09.1999.
4. Lars Johansson 2. 18.08.2000.
5. Dainis Babulis 2. 01.06.2001.
6. Mikus Gavars 2. 19.06.2001.
7. Jânis Íuzâns 2. 05.09.2002.
8. Aigars Pçrkums 2. 11.05.2003.
9. Jânis Lediòš 7. 21.09.2003.
10. Dârta Buša 7. 16.07.2006.
11. Toms Redlihs 2. 28.05.2009.
12. Vitauts Tuèkus 7. 19.09.2009.
13. Roberts Eihmanis 2. 18.07.2011.
14. Juris Visockis 2. 17.08.2013.
15. Stefans Sprûþs 2. 27.07.2016.
16. Rolandas Gaidys
(Porsche Boxter 718)
7. 17.09.2016.
17. Edmunds Jansons 2. 14.10.2016.

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē